top of page

Prawo pracy

Dla pracodawcy:

 

 • Kompleksowa obsługa prawna,

 • pomoc prawna działowi kadr,

 • sprawy pracownicze – opiniowanie i tworzenie wszelkich umów związanych ze stosunkiem pracy w tym:

a) umów o zakazie konkurencji,

b) umów o zachowaniu poufności,

c) kontraktów menadżerskich,

d) umowy cywilnoprawne z jednoosobowymi przedsiębiorcami,

 • ustalenie i tworzenie systemów czasu pracy,

 • tworzenie lub zmiany w istniejących regulaminach: pracy, wynagrodzeń
  (w tym systemów premiowania i motywacyjnych), ZFŚS, używania samochodów służbowych (również dla celów prywatnych),

 • opiniowanie umów szkoleniowych,

 • spory sądowe z pracownikami,

 • rozmowy i negocjacje ze związkami zawodowymi,

 • optymalizacja zatrudnienia w tym ze względów podatkowych,

 • pomoc prawna przy obowiązkach pracodawcy związanych z wypadkami przy pracy i w drodze do pracy.

Dla pracownika:

 

 • Opiniowanie projektów umów przedstawionych przez pracodawcę,

 • opiniowanie proponowanych pracownikowi zapisów dot. zakazu konkurencji,

 • zachowanie poufności, odpowiedzialności materialnej,

 • dochodzenie odszkodowań za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę,

 • dochodzenie odprawy należnej pracownikowi przy wypowiedzeniu umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,

 • dochodzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych czy premii,

 • uznanie umowy zlecenia za umowę o pracę.

bottom of page