top of page

Przedsiębiorcy

 

 • Kompleksowa obsługa prawna,

 • obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej
  i walne zgromadzenia),

 • zgłaszanie zmian w KRS,

 • tworzenie nowych i zmiany w istniejących umowach spółek, statutach, regulaminach innych aktach wewnętrznych,

 • zmiany udziałowców, podwyższenia kapitału itp.

 • przygotowywanie projektów i opiniowanie przedstawionych podmiotowi umów związanych z ich bieżącą działalnością,

 • wszelkie sprawy związane z własnością i dzierżawą gruntów
  czy nieruchomości,

 • opiniowanie umów leasingu pojazdów czy innych urządzeń,

 • pomoc w kwestiach podatkowych i współpraca w tym zakresie
  z działem księgowości,

 • sprawy pracownicze – opiniowanie i tworzenie wszelkich umów związanych ze stosunkiem pracy w tym:

a) umów o zakazie konkurencji,

b) umów o zachowaniu poufności,

c) kontraktów menadżerskich,

d) umowy cywilnoprawne z jednoosobowymi przedsiębiorcami,

 • bieżąca windykacja należności poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie porozumień z dłużnikami, kierowanie
  i prowadzenie spraw sądowych, postępowanie egzekucyjne
  i zabezpieczające roszczenie,

 • sprawy własności intelektualnej, prawa autorskie i własności przemysłowej,

 • reprezentowanie firm w postępowaniach administracyjnych i przed organami podatkowymi,

 • prowadzenie sporów sądowych we wszystkich ww. aspektach obsługi prawnej przedsiębiorcy.

 

bottom of page